venerdì 8 giugno 2007

AL PROGRAMA (n. 163)

Dù pensionè is fàn el cunfidànz:
"Té cùmm vèla con la pensiàn? Ch’sa fèt tótt al dé?"
"Guèrda: a la matén-na apànna zdàzd a fàgh ‘na ciavadén-na, pò am lìv, a tóíi al cafà, a lèz al giurnèl e a fàgh v’gnìr mezdé. A màgn e pò a vàgh a lèt e a fàgh un’ètra ciavadén-na e dàpp am lìv e a vàgh a girèr par fèr v’gnìr l’àura ed zànna. A màgn, a guèrd la televisiàn, pò a vàgh a lèt a fàgh un’ètra ciavadén-na e am métt a durmìr."
"Sócc’mel, mó quant’él t’vè avànti con ch’la mùsica qué?"
"Ah, a tàch lonedé!".

I DU LEON (n. 165)

Dimóndi àn fa, dù león i scapénn dal Circo Medràno a Bulàggna. I zarchénn dapartótt mó in riusénn brìsa a caturèri. Dàpp a un àn i dù león is truvénn dal pèrt d’la staziàn: ón l’éra bèl gràs técc’ e ch’l’èter l’éra mègher stlè! Al gràs a gli d’mànda:
"Mó dùv’it stè, t’i tótt acsé mègher e spnacè?"
"Stà bàn: a sàn stè int la bàsa, dùvv’ai éra una miséria ch’la fèva i cinén: an i éra gnìnta da magnèr par la zànt, figùret s’ai n’éra par mé! Té pitóst, ch’t’i acsé bèl gràs, dùv’it stè?"
"Ah, mé a sàn vanzè in zànter a Bulàggna: am sàn méss pr’un àn davànti a Palàz Pizèrdi in Via D’Azeglio, ai ò magnè un feroviér tótt i dé e inción ans n’é mài acórt!".

I DU PAPAGAL (n. 166)

Dù papagàl i scapénn da la gàbia e, zìrca dàpp un àn, is truvénn. Ón l’éra bèl gràs, con del bèli pànn lósstri e ch’l’èter l’éra brótt mègher e tótt móii. Al mègher a gli d’mànda:
"Dùv’it stè che t’i acsé in fàurma?"
"Ah, a sàn vulè int una cà, dùv’ai éra una famàiia ch’am à v’ló sóbbit bàn: i m’àn dè da magnèr e da bàvver e l’ónnich mi lavurìr l’éra quàll ed fèr divartìr i sù amìgh. E té?"
"Ah, mé a sàn vulè int al s’bdèl Sant’Àursla"
"E cus’èt fàt int al s’bdèl?"
"Cùssa vùt ch’ai èva fàt: al papagàl!".

AL MARCANT ED NINEN (n. 167)

Un marcànt l’avèva una butàiga dùv al vindèva di ninazén e als fèva aiutèr da la só famàiia. L’avèva un sistéma spezièl pr’indvinèr al pàis di ninén e ai piasèva ed scumétter con i su cliént: als mitèva in bàcca al pistulén dal ninén e al gèva: "31 chillo e mèz!" e ai ciapèva sàmper, maraviànd la só clientéla. Un dé ch’ai éra dimóndi lavurìr als fé aiutèr da só fiól, mó, sicómm ch’ai v’gnèva dànter sàmper un mócc’ ed zànt, al gé col cìnno:
"Và bàn a ciamèr tó mèder ch’l’é in cà ch’l’an fà gnìnta".
"An é mégga vàira" al gé al cìnno "ai ò vést ch’l’éra là ch’la p’sèva al zìo!"

AL SUIZIDA (n. 168)

"Giovàni, èt sintó la nutézzia?"
"Ch’s’él suzèst?"
"Santén l’é mórt. Con la timpèsta l’é andè da mèl tótt al racólt di marón e ló a s’é impichè."
"Dit dabàn? S’él impichè pr’i marón?"
"Mocché, al s’é impichè pr’al cól!".