mercoledì 20 giugno 2007

DAL BARBÍR 4 (n.21)

Un barbìr, in st'mànter ch'al tàusa un cliànt, a gli d'mànda scùsa e al và a pisèr càntr'un cantàn d'la butàiga:
"Tànt a màz a vagh vì!"
A la fén dal sarvézzi, al cliànt al se sfióbba al brègh e al chèga in mèz à la butàiga:
"Tànt mé a vàgh vì sóbbit!"

DAL BARBÍR 3 (n. 20)

Un tèl al métt la tèsta dànter dal barbìr e al d'mànda:
"I él dimóndi?"
"Un'àura".
"Và bàn", e al và vì. Dàpp suquànt dé al tàurna:
"I él dimóndi?"
"Tri quèrt d'àura".
"Và bàn", e al và vì.
Sicómm che la stória las ripetèva spàss, al barbìr, curiàus, al déss:
"Cinno và drì a lulé ch'a vóii savàir chi l'é e da che barbìr al và".
Al cìnno al partéss. Dàpp a dàu àur al tàurna:
"Alàura?"
"Dàpp ch'l’é andè vì d'éd qué l'à cumprè al giurnèl"
"E pò?"
"E pò l'à b'vó un cafà".
"E pò?"
"E po' lé andè a ca só".
"E po'?"
"E po' lé andè a lèt con só muiér".
"Béne, alàura gnìnta ed spezièl" a al cìnno: "Un mumànt, pósia dèri dal té?"
"Zertamànt".
"Alàura l'à cumprè al giurnèl, l'à b'vó un cafà, l'é andè a cà tó e lé andè a lèt con muiér!"

DAL BARBÍR 2 (n. 19)

Un òmen con la fàza da "gànster" as métt a séder int la pultràn-na, al pógia la só rivultèla in vàtta al lavandèn e al dìs:
"Bèrba, mó stè aténti an um taièrum brìsa!"
Al barbìr al déss: "Cìnno, sérval té ch'al sgnàuri qué". Al cìnno al tàca e al fà la bèrba ed gràn velozitè.
"Sèt cìnno che t’è dal curàg' ", al déss al cliànt e al cìnno l'arspundé:
"Nà, al curàg' al l'à avó ló, parché mé apànna ch'a v'dèva una guzlén-na ed sàngv a taièva fén in fànd!"

DAL BARBÍR 1 (n. 18)

Un umàz al và dal barbìr e, int al mèz dal sarvézzi, ai vén da spudèr (brótta abitùdin d’una vólta!). Al dìs col barbìr: "Ch'al scùsa" e in st'mànter ch'al stà par spudèr a màn drétta, al vàdd una spézie ed tegàm e acsé al spùda a màn stànca dùv an i éra gnìnta. Al barbìr al fa un sàggn al cìnno ed spustèr la spudacìra. Dàpp un pó ancàura: "Ch'al scùsa" e as vólta a màn stànca, mó al vàdd ch'al tegàm e acsé al spùda a màn drétta. La térza vólta al sèlta só e al dìs:
"Guardè bàn, barbìr, che s'n la smitè ed cambièr sìt a ch'al tegàm, và finìr che mé ai spùd dànter!"

Proverbio n. 37

An i fó mai palàz d’imperadàur ch’an i èva pisè dàntr’un muradàur.
Un’ovvia considerazione!

Proverbio n. 36

Andèr’l a tór in bisàca (int al bisachén).
Andare a quel paese.

Proverbio n. 35

Ander’l a tór dùvv as nèsa i m’lón.
Andare a quel paese (i meloni si annusano dal di dietro).

Proverbio n. 34

Andèr’l a tór dùvv al le tóls l’Agnàisa.
Andare a quel paese.