mercoledì 20 giugno 2007

DAL BARBÍR 3 (n. 20)

Un tèl al métt la tèsta dànter dal barbìr e al d'mànda:
"I él dimóndi?"
"Un'àura".
"Và bàn", e al và vì. Dàpp suquànt dé al tàurna:
"I él dimóndi?"
"Tri quèrt d'àura".
"Và bàn", e al và vì.
Sicómm che la stória las ripetèva spàss, al barbìr, curiàus, al déss:
"Cinno và drì a lulé ch'a vóii savàir chi l'é e da che barbìr al và".
Al cìnno al partéss. Dàpp a dàu àur al tàurna:
"Alàura?"
"Dàpp ch'l’é andè vì d'éd qué l'à cumprè al giurnèl"
"E pò?"
"E pò l'à b'vó un cafà".
"E pò?"
"E po' lé andè a ca só".
"E po'?"
"E po' lé andè a lèt con só muiér".
"Béne, alàura gnìnta ed spezièl" a al cìnno: "Un mumànt, pósia dèri dal té?"
"Zertamànt".
"Alàura l'à cumprè al giurnèl, l'à b'vó un cafà, l'é andè a cà tó e lé andè a lèt con muiér!"

Nessun commento: