lunedì 18 giugno 2007

AL DUTURÉN (n. 15)

Un vèc' dutàur l'à d'andèr a fèr la cùra degli àquv e als fà sostituìr da un duturén zàuven:
"Qué i stàn tótt bàn , quìndi t'an arè inción probléma. L'ónnich quèl che am archmànd l'é Piràn ch'l'é stéttich e ai ò dè un purgànt, pàsa d'ed là ogni tànt e, s'l'é al chès, aumànta un puch'tén la dòse".
Dù dé dàpp al duturén al và in visita da Piràn e ai d'mànda: "Signor Pierone, ha evacuato?"
E ló: "Mó mé nà, Sgnàur dutàur."
Alùra al dutàur l'aumànta la dòse e al tàurna dàpp a dù dé: "Allora ha evacuato?"
"Mocché" l'arspundé Piràn con un fìl ed vàus.
Al radupié la dòse, mó an i fó gnìnt da fèr: al purgànt an fèva brìsa efèt. Quànd al turné al le gé sóbbit al vèc' dutàur, che al ciapé só e l'andé da Piràn ed gràn carìra. L'arivé e al le truvé a lèt ch'al parèva mórt:
"Di só Piràn, èt caghè?"
"Sé, sgnàur dutàur, ànch al balót di ùc!"

Nessun commento: