giovedì 14 giugno 2007

AL GRANADEL (n. 8)

Dù cuntadén i andénn insàmm a la fìra e i vdénn int un bancàtt un afèri col màndgh ed làggn e con atàch una spézie ed spazulén tànd. Un cartlén al gèva: "Per il gabinetto".
Alàura ón al dìs: "Pruvàggna ch'la nuvitè lé?" "Sé" l'arspundé al só amìgh e i s'in cumprénn ón pr'an.
Dàpp soquànt dé is truvénn atàis al cunfén di du càmp è ón al gé:
"Di só, èt pruvé ch'al spazulén ch'avàn cumprè à la fìra? Cùm vèl?"
"Vùt própi ch'at dégga la veritè? Bàn, mé am truvèva méii con la chèrta!"

Nessun commento: