lunedì 18 giugno 2007

AL STUFILÉN (n. 16)

Al dìs Giovàni: "Di' só té, vèt à la fìra?"
"Sé".
"Alàura càmprum bàn un stufilén".
Al dé dàpp: "Et al mi stufilén?" - "Ostia, am sàn scurdè!"
La dmàndga dàpp: "Vèt à la fìra?"
"Sé".
"Càmprum bàn un stufilén".
Al dé dàpp: "Et tólt al sufilén?" - "Ostia, am sàn scurdè!"
E la stória l'andé avànti pàr divérs tàmp, finchè una vólta Felìz al dìs: "Di' só, sicómm t'vè à la fìra, tù mò 'stì zànt scùd a càmprum un stufilén" e l'arspósta la fó:
"Té sé Felìz t'i ón che t'stufilarè!"

Nessun commento: