lunedì 18 giugno 2007

L'INZGNÍR (n. 13)

Un rapresentànt al stà par lasèr la só stànzia d'albérgh, quànd ai scàpa da caghèr. Sicóm che an i éra brìsa al césso, al caghé in vàtta a un pèz ed cartàn e al fé un lànz fóra da la fnèstra. Al lànz al vgné mèl e la mérda l'a s'andé a impatachèr int al sufétt.
"Pazénzia" al déss "Tànt mé adès a vàgh vi!"
Al dé dàpp as presenté un inzgnìr, con tótt i sù strumént, e al tulé própi ch'la stànzia:
"Fra una mezàura am pórtel só un cafà? Gràzie."
Dàpp mezàura al camarìr al bóssa: "Avànti". Al vàdd al cumò in mèz à la stànzia, con in vàtta al cumudén, con in vàtta una scràna, con in vàtta l'inzgnìr ch'l'armàssda intàuren à la mérda con una riga e una squèdra.
Al camarir: "Bàn, mó ch'sa fèl."
E ló: "A sàn drì ch'a misùr dùvv'al pól avàir méss i pì luqué par caghèr in sta bulè!"

Nessun commento: