lunedì 9 luglio 2007

AL FATURÉN DAL FARMAZÉSTA (n. 37)

Un farmazésta al ciàma al faturén e ai dìs:
"Cìnno, ai ò d'andèr vi pr'un'àura, stà té drì al bànch, tànt t'sè bèle incósa ormài"
"Chal vàga pùr, ai pàns mé".

Dàpp un'àura:
"Alàura, cùmm'it andè?"
"Benéssum, almànch a cràdd".
"Parché? Chi é v'gnó?"
"Prémma l'é v'gnó un sgnàuri ch'l'avèva mèl à la tèsta: ai ò dè un casè, òia fàt bàn?"
"T'è fàt benéssum, e pò?"
"E pò l'é arivè un v'ciàtt ch'l'éra un póch stéttich: ai ò dè un purgànt, òia fàt bàn?"
"T'è fàt benéssum, e pò?"
"Ecco, dàpp l'é arivè una sgnàura tótta elegànta con una bèla plézza, la l'à avérta e sàtta l'éra tótta nùda e l'à m'à détt: "Vàddet quàssta qué? Bàn, l'é bèle trì àn ch'l'an vàdd un càz!"
"Alàura?"
"Alàura an sò brìsa s'ai ò fàt bàn, mó ai ò dè dal colìrio!"

Nessun commento: