venerdì 5 ottobre 2007

AL CAZADÀUR ZUCÀN (n. 75)

Dù amìgh i vàn a càzia. Ón di dù al pórta di ucèl da sàul vìrd. Ch'l'èter al màza un pasarén zàl e al le màstra a quàll di ucèl:
"Par té cus’él quàsst qué". Ló, ch'al vàdd incósa vàird par vì di ucèl, l'arspànd: "Quàll lé l'é un vardàn!" - "Mó và là, sméttla!".
Dàpp un pó al màza un èter pasarén ad culàur marunzèn e al d'mànda: "E quàsst qué cus'él?" - "L'é un èter vardàn!" - "T'i própi un èsen, vè!".
E, sicómm che tótt i pasarén ch'al mazèva, ch'l'èter al gèva sàmper che i éren di vardón, al pirdé la pazénzia, al tiré fóra da la fàssa al só afèri e al d'mandé:
"E quàst él un èter vardàn?"
"Nà, quàll lé l'é un zucàtt!"

Nessun commento: