mercoledì 10 ottobre 2007

AL CÀMP DI NUDÉSTA (n. 85)

Ai é ón ch'al và in férie e als fàirma int una beléssima spiàza, mó l'ónnich sìt ch'ai é l'é un càmp ed nudésta.
Al pànsa: "Impórta bàn a mé, tànt mé a sàn qué par fèr i bàgn!"
Al và dànter e al tól una stànzia. "Am archmànd ed lèzer pulìd tótti el régol e ed rispetèri, parché qué nuètr'à sàn dimóndi sevér!" a gli dìs l'impieghè (nùd anca ló). "Ch'ans preócupa, an vóii dèr fastìdi a inción" e al và int la stànzia. Là ai é un gràn cartèl con'na móccia ed régol scrétti: "Ai lizarò pò stasìra. Adès a córr int la spiàza!".

In st'mànter ch'al travérsa la pinéta, l'incàntra una mèder ch'la s'achén-na par tór in bràz al só ragazól e, davànti a ch'al spetàquel ed cùl, al drézza!
Àpriticielo: tótt i altoparlànt i tàch'n a fèr un gràn pulèr: "Attenzione! Infrazione ai regolamenti!".
Una bèla ragàza biànnda l'arìva, l'ai ciàpa in màn al só afèri e a gli fà una pugnàtta! "Mó che bèl", al dìs ló e al và drétt vérs la spiàza.
Dàpp un minùd ai é da saltèr un fusadén e int al fèrel ai scàpa una scuràzza. Un'èter gràn pulèr: "Attenzione! Infrazione ai regolamenti!".
Ai vén fóra un sturnèl d'un zuvnót ch'a gli càza int al cùl! Al tàurna int la só stànzia, al fà la valìs e l'impièghè a gli dìs:
"Mó cómm? L'é apànna arivè e al và vì sóbbit? Avàggna fàt quèl ed mèl!"
"Nà, nà, al và incósa bàn, sàul, vàddel, che mé am's drézza sè e nà dàu vólt à l'àn, mó ed scuràzz ai'n fàgh almànch trài al dé!"

Nessun commento: