venerdì 5 ottobre 2007

IN GALÉRA (n. 77)

Un bulgnàis e un fraràis i én insàmm in gaióffa à la Dàzza. Un dé al bulgnàis al fà:
"Mé stasìra a tài la córda"
"A vén ànca mì" al dìs al fraràis.
"Vén pùr, mó t'am è da stèr de drì e fèr tótt quàll ch'a fàgh mé".

Apànna ch'l'é bur al bulgnàis al stréssia in camóffa infén à la mùra ed zénta, al la scavàla e als làsa andèr zà da ch'l'ètra pèrt, mó al càpita in vàtta ai bidón dal róssch. As sént un gràn scarabatlamànt e la guèrdia la dìs: "Chi va là?" e ló al fà: "Miàooo!".
"Óstia al bulgnés l'é fùrb!" al pànsa al fraràis e drì ch'ai và: al sèlta la mùra, al ciàpa in vàtta ai bidón, un èter gràn scarabatlamant e la guèrdia: "Chi và là?" e ló: "L'é ch'l'àltar gàtt!"

Nessun commento: