martedì 25 marzo 2008

ALTRUÌSUM (n. 102)

Un cuntadén al vàdd da luntàn d'la zànt con d'él mastèl ch'i vàn vérs una funtèna e al tàca a svarslèr: "Ció! Vì da lé! Brìsa bàvver ch'l'àqua! L'é avelenè! Stè aténti!".
A sénter tótta ch'la pularézza, ón als vólta: l'é scùr, con dù gràn bàfi nìgher e al d'mànda: "Uééé, che 'ccc'è? Che 'cccazze dicite?" E ló: "Bevete adagio che è fredda!"

Nessun commento: