lunedì 28 aprile 2008

METEO (n. 128)

Al dìs un cuntadén: "Mé col tàmp a sàn tranquéll: ai ò dù fiù che in sbàglian mai, ogni matén-na ón al dìs ch'al pióv e ch'l'èter al dìs ch'an pióv brìsa".

Nessun commento: