venerdì 27 giugno 2008

RIME IN PILLOLE (pagina 14)

Come dice Menarini, “pitóst che gnìnta, l’é méii pitóst”, perciò è grazie a lui e ad altri ricercatori che molte canzoncine sono state raccolte e tramandate, anche se incomplete o deteriorate, ma… pitóst che gnìnta, l’é méii pitóst! Eccone una che illustra il vecchio grido popolare “Tu só ch’i plón!”:

Tó surèla, ch’la busèdra,
l’um d’mandé ed fèr l’amàur,
una sìra scùra e cèra,
con del paról, con dal savàur.
Ai scrivé una litrén-na
profumèda, tarzanlèda,
par la pósta sigilèda,
a scrivé sìra e matén-na.
Pàsa un’àura, a in pàsa dàu,
pàsa trài e inción se v’dèva!
Sèlta fóra un umaràz
col bastàn pió lóngh d’un bràz:
“Ciàpa quàssta e pò va vì!
Ciàpa ‘st’ètra e scàpa vi!”
E l’Ernèsta ch’da la f’nèstra
stèva a dìr:”Tu só ch’i plón!
Va là, at stà bàn, quaiàn!”


Queste furono raccolte a Sasso Marconi nella prima metà del Novecento :

Sàn-na l’Avemarì,
chi é a cà d’èter vàga vì.
An déggh mégga par vó, cumpèr,
ch’a p’sì stèr qué fén ch’av pèr,
mó se mé a fóss in cà vóstra,
cómme vó a sì in cà mì,
al s’ré bèle trài àur ch’a s’ré andè vì!

***

An m’arcurdèva pió
ch’a féss l’amàur con vó!
Am véns in mànt aìir
ch’a v’gnèva tótti él sìr,
mó par scaldèr él scràn
e par tirèrum só !
An m’arcurdèva pióch’a féss l’amàur con vó!
-
Paolo Canè

Nessun commento: