martedì 19 agosto 2008

AL SISTÉMA (n. 159)

Un viazadàur l'arìva int un albérgh e al d'mànda una stànzia. "Am c'piès, mó egli én tótti ocupè" a gli dìs al padràn.
"Bàn, an avì gnànch una sistemaziàn pr'una nót?"
"Ói, a arévv una stànzia grànda, mó l'é bèle ocupè da un cliànt ch'l rànfa ch'mé un tréno!"
"Ch'ans preócupa: mé ai ò al mi sistéma par chi rànfa. A la tóii!"

La matén-na dàpp al padràn a gli d’mànda:
"Alàura sìv riusé a durmìr?"
"Cómme un Pèpa! A sàn arivè só che lulà al runfèva ch'me un elefànt, alàura ai ò tirè zà el mudànt e ai ò tachè a lisèri el stiàp dal cùl".
"E cus’él suzèst?"
"Ah, l'à sméss sóbit ed runfèr e l'é stè tótta la nót coi ùc' spalanchè!".

Nessun commento: