mercoledì 3 settembre 2008

I DU LEÓN (n. 165)

Dimóndi àn fa, dù león i scapénn dal Circo Medràno a Bulàggna. I zarchénn dapartótt mó in riusénn brìsa a caturèri. Dàpp a un àn i dù león is truvénn dal pèrt d'la staziàn: ón l'éra bèl gràs técc' e ch'l'èter l'éra mègher stlè! Al gràs a gli d'mànda:

"Mó dùv'it stè, t'i tótt acsé mègher e spnacè?"
"Stà bàn: a sàn stè int la bàsa, dùvv'ai éra una miséria ch'la fèva i cinén: an i éra gnìnta da magnèr par la zànt, figùret s'ai n'éra par mé! Té pitóst, ch't'i acsé bèl gràs, dùv'it stè?"
"Ah, mé a sàn vanzè in zànter a Bulàggna: am sàn méss pr'un àn davànti a Palàz Pizèrdi in Via D'Azeglio, ai ò magnè un feroviér tótt i dé e inción ans n'é mài acórt!".

Nessun commento: