giovedì 9 ottobre 2008

RIME IN PILLOLE (pagina 27)

Al grillo:

Gréll gréll fàt a la pórta
che tó mèder l’é mèza mórta
che tó pèder l’é andè in parsàn
pr’una grèna ed furmintàn.

Alla lucciola:

Lózzla lózzla vén da bàs
ch’at darò dal furmài pàs,
at darò una carsintén-na,
vén da mé, bèla luzlén-na.


Alla coccinella:

Vióla vióla,
insàggnum la strè d’andèr a scóla.


La capra (la conta da uno a tredici):

1- It chèvra?
2- S’a sàn chèvra?
3- Sé ch’a sàn!
4- Èt él córen?
5- S’ai ò él córen?
6- Sé ch’ai ò!
7- Dùvv égli èt?
8- Dùvv égli ò?
9- In mèz al zócch!
10-Quànti in èt?
11-Quànti ai n’ò?
12-Fài i cónt:
13-Tràgg’ in pónt!


Il cane e la lepre (antico ballo):

Córr pùr càn, ciàpa la lìvra,
ciàpla, ciàpla par la có,
tén-la strécca ch’l’é la tó
tén-la strécca…l’é scapè! (
oppure: a l’à ciapè!)

Girotondo:

Ucarén-na da la chèvra bìsa
tìra tó mèder par la camìsa,
fàla balèr, fàla saltèr
quànt’é la cà dal muntanèr.

-
Paolo Canè

Nessun commento: