martedì 27 gennaio 2009

AL TÉMA (n. 246)

A scóla Pirén al scrìv un téma pén ed parulàzi e ed purcarì, che la màsstra ai vén quèsi un azidànt e l'ai dìs:
"D'màn t'è da v'gnìr a scóla acumpagnè da tó mèder!"

Al dé dàpp la màsstra la fà vàdder a la mèder al quadéren e lì sóbbit la dìs:
"Eeeeh, mó sgnàura màsstra, an ié dóbbi che mé a sèva dùvv al pól avàir imparè tótti 'sté buièt!" e, arvólta a só fiól: "E té s't'at azèrd a scrìver ancàura di quì dal gèner, at dàgh tànt ed ch'i smataflón ch'at fàgh d'vintèr la fàza ràssa cumpàgn a la capèla ed tó pèder!"

Nessun commento: