mercoledì 25 marzo 2009

AL RUGLÀTT (n. 255)

Un busàn al vàdd un ruglàtt ed zuvnùt rubóst. Curiàus, al córr là, con tótti el sàu musadén-ni, e al d'mànda con una vuslén-na sutìla:
"C'z'ai zuzed? Cuz'èni fat?"
Ón l'arspànd: "I àn picè un busàn" e ló, con una gràn vuslàza: "I àn fàt bàn!" e vì ch'al và.

Nessun commento: