venerdì 10 aprile 2009

LA NUTÉZZIA (n. 261)

Int al cafà ón al dìs: "Savìv che Mario l'é un busàn?"

Alàura tótt i se scandalézzen, fén ch'ai sèlta só ón ch'al dìs:
"Mé am piasarévv ed sàvair parché vuèter av fè tótti 'sté maravàii! Mi nón l'éra un busàn, epùr al se spusé e l'avé tri fiù! Mi pèder l'éra prezìs, mó ànca ló al mité só famàiia con dù fiù! Mé a sàn cómme làur, a sàn spusè e ai ò dù fiù chi i én cómme mé!"

Alàura ai sèlta só ón ch'a gli d'mànda:
"S'ai ò capé bàn, in cà vóstra la gnóca l'an piès a inción!"
"Brisa vàira, quàlla la piès a mi surèla!"

Nessun commento: