mercoledì 8 luglio 2009

L’ATIVITÈ SESUÈL (n. 292)

Dù pensionè i càmpren una cà int una paisén d'la Rumàgna par pasèri in pès i ùltum àn. Una matén-na i incàntren al Séndich ch'a gli d'mànda:


"Alàura cùmm vèla?"

"Benéssum" a gli arspànnd ló. "A la matén-na, svéglia al sèt e sóbbit un póch d'ativitè sesuèl; al
nóv la claziàn con ativitè sesuèl; un girtén pr'al paàis e a mezdé as màgna e dàpp as fà un sunlén con l'ativitè sesuèl. Al dappmazdé soquànt ciapén e, prémma ed zànna, ancàura ativitè sesuèl e pò al dìs a andàn a lèt parché a sàn stóff".

"At al cràdd" al dìs al Séndìch. "Mó quànt'àn avìv vó?"

"Chi mé? Quèsi stantaquàter".

"Av fàgh i mi cumplimént, mó a s'révv curiàus ed savàir cus l'é tótta ch'l "ativitè sesuèl" ch'a fè".

"L'é mi muiér ch'l'am ràmp sàmper i marón!".

Nessun commento: