sabato 6 marzo 2010

VIÀZ A PARÌG’ (n. 330)

Un cuntadnót bulgnàis al vénz un viàz a Parìg’, mó an c’càrr brìsa al franzàis.
"Bàn, che probléma iél?" ai dìs un só amìgh "Al bàsta che té t’at arcórda ed dìr sàmper "avec" e pr’al rèst t’pù c’càrrer in bulgnàis, ch’it capéssen tótt benéssum!
Pr’esàmpi: "Mé a v’révv un cafà avec la pàna" opùr "Un z’lè avec la cràmma!"
Tótt felìz al cuntadnót al partéss par Parìg’ e al và sóbbit a pruvèr int un ristorànt:
"Bonsuàr messié, ch’ès che vù vulé?" al d’mànda al camarìr.
"A v’lèva del taiadèl avec al ragù" e póch dàpp l’arìva un bèl piàt ed taiadèl!
"Adès una bèla bistàcca avec del patatén-ni frétti" e l’arìva la bistàcca.
E ancàura: "Del frèvel avec la pàna", "Un cafà avec dal zóccher" e ai arìva tótt incósa, sànza inción sbàli.
Al mumànt ed paghèr, al dìs:
"Sócc’mel ai ò magnè própi bàn, an cardava brìsa!".
Alàura ai sèlta só al camarìr: "Ló l’à sàul da ringrazièr che mé a sàn ed Casalàcc’, se nà AVEC le cùl che ló al magnèva!"

Nessun commento: