venerdì 22 giugno 2007

DAL DUTÀUR (n. 23)

Un umarèl al và dal dutàur parché l'avèva mèl a un dìd:
"Si spogli!"
"Cómm si spogli, ai ò mèl a un dìd!"
"Ho detto si spogli: chi è qui il dottore?". Bruntlànd al và int al spuiadùr e as chèva incósa. Int un cantàn ai é un ètr'umarén tótt nùd ch'l'aspèta e a gli dìs:
"Guèrda bàn che fàt lavurìr: a sàn v'gnó qué pr'un mèl al dìd e al m'à fàt spuièr!"
"E ló am al vén a dìr con mé? Ch'al pànsa che mé a sàn al pustén e a sàn v'gnó a purtèr un telegràm!"

Nessun commento: