giovedì 14 giugno 2007

LA MOTOZICLATTA (n. 11)

Un ragazèl al s'éra cumprè una motoziclàtta nóva e al carghé int al sidélli de drì un só amìgh par fèri vaddér la velozitè e la frenè fenomenèl.
"La vàddet ch'la chèrta là par tèra? Guèrda mò!"
Al partéss ed gràn vulè e al fa una gràn frenè, própi a dù zentémeter da la chèrta.
"Al vàddet adès ch'l'àlber?" - "No, no, và piàn ch'ai ò póra!" ai dìs l'amìgh.
"Mó ché póra, stà da vàdder!"
Una gran vulè e una gran frenè a dàu dìda da l'àlber.
"La vàddet adès ch'la cà là in fànd?" - "Par l'amàur d'Idìo, brìsa ch'am vén mèl!"
"Tén’t atàch!"
Un'ètra gràn vulè al als fàirma a dìs zentémeter da la cà!
"Alàura cus'in dìt?"
"A déggh che t'è da turnèr là da la chèrta!"

Nessun commento: