lunedì 25 giugno 2007

LA VÍSITA (n. 24)

Una sgnàura la và al s'bdèl pàr fères visitèr d'un d’stùrb ch’lavèva. La và dàntr'int un abulatóri e la vàdd dù dutùr, tótt f'té ed biànch, e la dìs:
"Dutàur, am fà un gràn mèl al cùl, ch'in séppen muròid?" e l'as tira só la stanèla, mustrànd al cùl. "Alàura cussa dìsel?"
"Mó? Chl'aspèta ch'a sént dal mi coléga: Alfredo, vén a vàdder anca té!"
"Alàura, dutàur, él grèv?"
"An al sò brisa, gnarévv che lì l'asptéss al dutàur: nuèter a sàn i sbianchizén!".

Nessun commento: