martedì 18 settembre 2007

AL P’SCADÀUR BUSÈDER (n. 57)

Un p’scadàur l’éra degli àur ch’al p’schèva, sànza ciapèr gnìnta, e ai éra v’gnó una gràn fàm, quànd al vàdd una galén-na lé atàis: "Co…cooo".
Lé par lé al dezìd, al la ciàpa, ai t’ra al cól, al la pàila, mó in ch’al mumànt al sént arivèr ón. L’ardàppia la galén-na sàtta la giàca, al ciàpa in màn la càna e as n’acórz a l’ùltum mumànt che par tèra ai éra vanzé al muciadén d’el pànn. Tróp tèrd: ai spónta al cuntadén con la stiópa in màn e al dìs:

"E pùr, l’éra pùr qué, duv’éla andè? Gi’ só, avìv vésst una galén-na biànca?"
"Una galén-na…?"
"Sé, una galén-na: cùs’él ch’al muciadén ed pànn lé par tèra?"
"Bàn, v’lìv savàiren ónna? Ai éra qué ch’a p’schèva, quànd ai é arivè una galén-na ch’la m’à détt: "U té, dàm un ucè ai pàgn ch’a fàgh al bàgn!"

Nessun commento: