giovedì 27 settembre 2007

DAL CALZULÈR (n. 69)

Un cuntadén al và a cumprèr's un pèr ed schèrp. Als métt a séder int al banzól e al cumàss, ch'a gli próva el schèrp nóvi, al s'acórz ch'l'é sànza calztén. Par tórel pr'al cùl a gli dìs:

"In ch'la stófa che qué an i é dóbbi ch'ai véggna di bùs!"
"Mégga vàira", l'arspànd al cuntadén, "D'la stàssa stófa ai ò ànch un pèr ed mudànt, mó ai é bèle v'gnó al bùs!"

Nessun commento: