venerdì 7 settembre 2007

PAPAGÀL 7 (n. 55)

Al prìt al và a bandìr a cà da una v’cén-na che l’ai màsstra con argóii al só papagàl: a tirèri só la zampén-na stànca al dìs al paternóster e a tirèri só quàlla drètta, l’avemarì. In st’mànter che la v’cén-na la và a tór i sóld par l’uférta, al prìt curiàus al próva a tirèr só tótti e dàu al zampén-ni insàmm e al papagàl: “Di’ só, e mé òia da stèr in pì in vàtta ai marón?”.

Nessun commento: