lunedì 8 ottobre 2007

I DÙ QUI PIÓ IMPURTÀNT (n. 79)

Al Càpo al fa una riuniàn di impièghè e al dìs:
"Sintì mò ragàz, l'é inóttil ch'a fàggna tànti ciàcher. Qué i quì veramànt impurtànt i én du: ón l'é la memòria e ch'l'èter… bòia d'un Giuda, an m'l'arcórd pió!".

Nessun commento: