lunedì 8 ottobre 2007

PREPOTÀNZA (n. 80)

"Bàn, cus'èt fàt?" al dìs ón al só amìgh ch'l'é tótt fasè comm'una mómmia, "It andè sàtta a un càmion?"
"Stà bàn, à sàn stè a teàter a Bulàggna e i bulgnìs i én di gràn prepotént: i vól'n ufànder sàul làur!"
"C'sa vùt dìr?"
"A vóii dìr che ai éra un spetàquel con la Nilla Pizzi, e tótt i àn taché a dìri "Vipera", "Malafemmena", alàura mé ai ho détt "Bróta vàca".
"E alàura?"
"E alàura i m'àn cazè una fàta tamburè..."

Nessun commento: