lunedì 10 marzo 2008

AL PLÈ UTIMÉSTA (n. 101)

Ai é ón, tótt plè, ch'al và int'na farmazì par d'mandèr s'i àn quèl par fèr cràsser i cavì.

- "Ló l’é fortunè" a gli dìs al farmazésta. "Própi incù ai ò méss in cumerzì una nuvitè ch'ai ò inventè mé e ch'l'é miracolàusa par fèr turnèr a cràsser i cavì!".

In st'mànter ch'al và a tórla, al d'mànda:

- "Vólel al flacàn grànd o cén?"
- "Ch'a m'al dàga pùr cén: im dàn fastìdi i cavì davànti ai ùc'!".

Nessun commento: