lunedì 10 marzo 2008

L’AMÌGH MÀRIO (n. 102)

Dù amìgh i én al cinema e i vàdden davànti a làur ón con una bèla tèsta plè:

- "Vùt scumétter dismélla frànch che mé a lulé ai càz una bóta in tèsta?"
- "Scumitàn!"

Ai càza una gràn giacóba int la plè e gli dìs: "Adìo Mario, it qué anca té?"

Quàll als vólta incazè e al dìs:
- "Bàn cus’él, màt?"
- "Ch'al scùsa bàn sèl, mó da de drì al parèva tótt Mario!"
- "Mocché Mario d'Egétt!" e al ciapa só a la và da ch'l'ètra pèrt dal cìnema.

I dù amìgh i vàn drì, is métt'n à séder de drì da ló e ón al dìs:

- "Vùt scumétter èter dìs mélla frànch ch'ai càz un'ètra bóta?"
- "Scumitàn pùr: a vóii própi vàdder!".

Ai càza un'ètra gran pàca: "Adìo, Mario!".

Quàll als vólta incazè nàigher:
- "Insàmma, v'làggna smétterla una bóna vólta, opùr òia da ciamèr i carabinìr?"
- "Ch'al scùsa tànt, mó mé an savèva brìsa che ló al s'éra spustè da 'sta pèrt qué!"
- "Ch'al vàga a fèr del pépp!" e al ciàpa só e als trasferéss in galarì.

E làur drì!

- "Vùt scumétter ch'ai càz un'ètra pàca?"
- "Ah, stavólta ai scumétt ànch zinquànta mélla frànc: t'an è mégga al curàg' ed dèri un'ètra pàca!".

Ai và de drì, ai càza un'ètra gràn pavèna e a gli dìs: "Óu, Mario: sèt che là zà in platèa ai é ón ch'al pèr tótt té?"

Nessun commento: