lunedì 21 aprile 2008

I DÙ RUSCARÙ (n. 122)

Dù ruscarù i ramàzen la strè e ón al dìs a ch'l'èter:
"S'a vinzàn egli eleziàn t'el v'drè che ai vén i padrón qué a spazèr!".

I vénzen egli eleziàn e is tróven tótt dù ancàura a ramazèr la strè.
"Dì só, t'an avèv détt che s'a vinzèven ai v'gnèva i padrón a spazèr?"
"A l'ò détt sè e infàti adès i padrón a sàn nuèter!"

Nessun commento: