lunedì 21 aprile 2008

LA FÀID (n. 121)

"Al savèvet té che i elefànt i vàulen?"
"Và là, imbezéll, cùmm fèni a vulèr?"
"Ói, l'é scrétt invàtta a l'Unitè d'incù!"
"Ah, él scrétt in vàtta a l'Unitè?"
"Sè!"
"I vàulen, ch'sa vùt ch'i vàulen… al màsum i svulàzen!"

Nessun commento: