martedì 13 maggio 2008

TAXI 2 (n. 136)

Un cuntadnót l'arìva a la staziàn ed Bulàggna e al ciàpa un tàxi. Al só paàis, tànt par tórel pr'al cùl, i avèven détt: "Stà bàn aténti parché a Bulàggna i tàxi i vàulen!" e ló l'avèva una gràn póra ed vulèr. Al salté in vàtta e al taxésta a gli d'mandé:

"Dùvv andàggna?"
"In via Marcóni".
"A che altàzza?"

Al cuntadnót ai mustré al póggn sàtta al gróggn e a gli gé: "Sènt, bèllo: s't'at lìv só da tèra ànch d'un méter at amàz!"

Nessun commento: