martedì 17 giugno 2008

AL CONZERTÉSTA (n. 150)

Gigén al d'mandé a un só amìgh s'l'andèva con ló, mo ló l'arspundé: "Am piasarévv, mó stasìra al sàn-na Manservisi….". Un'ètra vólta, stàss quèl e pò ancàura e pò ancàura: quànd a gli d'màndèva s'l'andèva con ló, al gèva sàmper che ch'la sìra al sunèva Manservisi. Alàura a gli d'mandé:

"Sócc'mel, mó che strumànt sàn-nel Mansirvisi?"
"An i é dóbbi ch'at al sèva dìr: quànd ló al và a sunèr, mé a vàgh a lèt con só muiér!".

Nessun commento: