lunedì 22 settembre 2008

ORGANIZAZIÀN (n. 174)

Un tìzio l'invìda un amìgh a fèr un'amucè: "Dài vén ch'as divartàn: i òmen i én tótt amìgh e el dón égli én un spetàquel!".

Al le cunvénz e i vàn int la cà d'ón, dùvv ai é una fèsta: i én tótt nùd e i dù is càzen in mèz à la móccia! Ogni tànt as sintèva a dìr: "Bisàggna organizères!" e dàpp un pó: "Bisàggna organizères!". L'éra l'invidè e l'amìgh a gli d'mànda:

"Ch'sa vùt dìr con organizères?"
"A vóii dìr che int un'àura ai ò tuchè apànna dàu tàtt, mó a l'ò bèle ciapè int al cùl trài vólt!".

Nessun commento: