lunedì 22 settembre 2008

AL CURÀG’ (n. 175)

Un cazadàur al cànta el sàu aventùr d'l'Àfrica:

"Una vólta sàul am la sàn véssta brótta" al dìs "Al fuséll l'éra vanzè in vàtta al càmion, mé ai éra a pì, disarmè, quànd ai sèlta fóra un leàn ch'als métt a córrum drì e mé vì 'd vulé vérs un àlber! Al stèva bèle par ciapèrum, quànd, par furtón-na, l'é sblisghè e acsé mé ai ò psó arapèrum só par l'àlber!"
"T'è avó un bèl curàg'" a gli dìs un amìgh "Mé al tó sìt am sarévv caghè adós".
"Parché, in vàtta a cósa cràddet ch'al sèppa sblisghè al leàn?".

Nessun commento: