martedì 30 settembre 2008

RIME IN PILLOLE (pagina 25)

Dìn dàn dìn dón,
la campèna di frè Simón,
tótt i dé i la sunèven,
pàn e vén i guadagnèven,
guadagnèv’n un pèr ‘d capón
da purtèr ai sù padrón,
i sù padrón in i éren brìsa
i ér’n invézi ed dàpp a l’óss
a taièr ‘gli uràcc’ dal cócch,
cocco cocco malandrén,
dà la vólta al tó mulén,
dà la vólta al tó canèl
ch’ai ò trài pótti da maridèr
ónna cùs e pò la tàia,
ónna fà i caplén ed pàia,
ónna fà i caplén ed spén
da dunèr a Luvigén.
Luvigén l’é tànte b’lén,
l’à una rósa int al caplén,
l’à una rósa ch’l’é un bèl fiàur,
vàddel là ch’al fà l’amàur.


***

Dìn dón la tràmba l’é ràtta,
dìn dón fàla aiustèr
dìn dón ai vól di denèr
dìn dón vindì la gàta
dìn dón a l’ò vindó
dìn dón cus’èt ciapè?
dìn dón ai ò ciapè una rósa
dìn dón duv’èt la rósa?
dìn dón a l’ò dè a la spàusa
dìn dón duv’èt la spàusa?
dìn dón l’é in camaràtta
dìn dón ch’sa stèla a fèr?
dìn dón la si fà bèla
dìn dón dùvv’èla él b’làzz?
dìn dón l’ai à strà ‘l tràzz.


***

Suladén bendàtt,
fécca fóra trài bacàtt :
ónna d’ór, ónna d’arzànt,
l’ètra ch’fàga v’gnìr bàn tàmp.

(vedi versione più completa a pag. 35)
-
Paolo Canè

Nessun commento: