martedì 28 ottobre 2008

L’AMSTÌR ANTÌGH (n. 191)

La fióla, ch'l'éra andè a stuidièr in Inghiltèra, la tàurna a truvèr la famàiia. Tótt i vàn à l'areopórt e, quànd al s'avèrra al spurtèl, i vàdden la ragàza tótta f'té elegànta, con du càn al guinzài, con la zigaràtta int un buchén ed mèz méter, insàmma: la parèva un'artésta dal cìnema! Al pèder a gli d'mànda: "Mó cùmm fèt à avàir tótt 'sti sóld con al tó stipàndi?" e lì l'ai dìs, sànza vargàggna, che in Inghiltèra la fà la putèna! Apriti cielo! Al pèder, la mèder i fradì scandalizè: "Nuèter a t'avàn dè una bóna educaziàn,a t'avàn fàt studièr, a t'avàn mandè in Inghiltèra per parfezionèret e té t'at i méss a fèr la putèna?" I la bravénn tànt che, à un zért mumànt li la se stufé e la salté só: "Oh, adès bàsta! Insàmma, i sóld ch'a v'ò mandè par l'apartamànt, i sóld pr'al muturén ed mi fradèl, i sóld par la plézza ed mi surèla, i sóld par la màchina d'la màma, cardìv chi sèppen piuvó dal zil? I én tótt sóld ch'ai ò guadagnè acsé!". Alàura al pèder a gli d'mànda: "Cùss'èt détt che t'fè in Inghiltèra?" - "La putèna!" - "Eh, scùsum bàn sèt: chisà mài cus'avèva capé!".

Nessun commento: