martedì 28 ottobre 2008

UNA SÌRA AL NÀIT (n. 192)

Al ragiunìr Stupazàn al pórta fóra só muièr par l'aniversèri dal matrimóni.
"Stasìra" la dìs lì "a vóii t'am pórta al nàit, ch'an i sàn mài stè".
"Al nàit? Mó an é mégga un sìt par zànt cómme nuèter!"
"L'é listàss: ànzi guèrda ai n'é ón própi qué!".

Ciapè à la spruvéssta al ragiunìr an pól brìsa dìr ed nà e i vàn dànter. Al guèrdaróba la sgnurén-na la dìs:
"Bonaséra ragiunìr!"
E la muiér: "La cgnósset té ch'la sgnurén-na lé?"
"Chi mé? Mé nà, l'am arà scambiè pr'un èter".
L'arìva al camarìr: "Bonaséra, ragiunìr, vólel al sólit tèvel?"
E la muiér: "Alàura it cgnóssen tótt qué!"
"Mó nà, at déggh ch'i se sbàglien con un èter!".

I màgnen e dàpp ai vén al spetàquel dal spogliarello; la balarén-na la se spóiia e, à la fén, la d'mànda al póbblich: "Ed chi él al reggipetto?" e al póbblich in còro: "Dal ragiunìr Stupazàn!". La muiér l'as lìva só, tótta incazè, e l'ai dìs una móccia ed buièt e pò vì ch'la và fóra. Al ragiunìr a gli córr drì, zarcànd una quàich scùsa, mó lì gnìnta: la ciàma un taxi, l'ai sèlta in vàtta e ló drì e la cunténnua a dìri del buièt. Al sèlta só al taxésta e al dìs:
"Óu, ragiunìr, dèl putèn ai n'avàn carghé tànti, mó inciónna catìva cumpàgn a quàssta!".

Nessun commento: