martedì 21 ottobre 2008

RIME IN PILLOLE (pagina 29)

Filosofia spicciola…:

Chi lavàura và in malàura,
chi n’lavàura tànt i và:
l’é po méii an lavurèr
se in malàura s’à d’andèr!


***

I giorni per andare “a morosa”:

Lonedé i furiùs,
martedì i vìr ambrùs,
mérquel i galànt,
giovedé i marcànt,
vèner i starión,
sàbet i cuntadén,
d’màndga i pió minción!

La Mulinarèla:

Chi t’à fàt ch’i bì pidén?
Am i à fàt la mulinarèla.
Póvra Lisa bèla
nessuno ti sposerà
Mulinarella prilla,
prilla la prilla,
la prilla e mi vol ben.


Chi t’à fàt ch’i bì gambén…
…ch’i bì z’nucén, ecc,


6 gennaio:

L’Epifanì
tótti el fèst l’a li pórta vì,
l’a li sèra int una scàtla
e l’an i avèrra che par Pàsqua,
mó ai vén pò ch’al màt ed Caranvèl
che quaichdónna a li fà fèr.

Prova d’amore:

Érba ed Sant’Ambràus
la brùsa cùmm fà al sàul
la brùsa cùmm fà al làggn
se al mi ‘mbràus am vól bànai à da vanzèr al sàggn.

-
Paolo Canè

Nessun commento: