giovedì 9 ottobre 2008

TIMIDÀZZA (n. 180)

Un ragazèl, pitóst témmid, al và int una farmazì par cumprèr un preservatìv, mó, dato ch'ai é del sgnàuri, an s'atànta brìsa a c'càrrer fórt e al d'mànda a bàsa vàus:

"Mé a v'révv un pssvvvtvvv…"
"Cùs'èl détt?" al dìs fórt al farmazésta.
"Ai ò détt ch'a v'révv un preservatìv" al dìs al zuvnót un pó pió fórt e al d'vànta tótt ràss.
"Eh, bàn an i é mégga gnìnt da vargugnères" pò al và só pr'una schèla e al d'mànda fórt (che tótt i sentàn!): "Cùmm le vólel al preservatìv? Normèl o culurè?"
E al zuvnót, che oramài l'avèva fàt padèla, l'arspundé fórt: "Ch'al fàga ló: am séruv par fèr un cùl!"

Nessun commento: