giovedì 9 ottobre 2008

AL FRÈ (n. 181)

Int un cunvànt ed frè col vàud dal silànzi, l'arìva ón nóv e al vén a savàir che lé is pólen dìr sàul dàu paról à l'àn! À la fén dal prémm àn, al và dal Superiàur e a gli dìs:
-
"Ai ò fàm". E ló: "Và bàn, préga!".
À la fén dal secànd àn al turné e al gé:
"Ai ò fràdd". - "Và bàn, préga".
À la fén dal térz àn, ch'an in psèva pió ed stèr zétt, al turné dal Superiàur e a gli gé:
"A vàgh vì". E ló: "L'éra àura, caràggna d'un ciacaràn!".

Nessun commento: