martedì 11 novembre 2008

RIME IN PILLOLE (pagina 34)

Margarétta dai curài,
lìvet só ch’al cànta al gàl,
cànta al gàl e la galén-na,
sèlta só Margaritén-na!


***

Battistén l’à purtè al vén,
Gaitàn l’à purtè al pàn,
l’Isóta l’à purtè l’arcóta,
Clemànt l’à purtè el carsànt,
Mingàn l’à purtè al m’làn,
Iusfàn l’à mandè vì al càn
ch’avanzàggna da par nó,
acsé a tafiàn incósa nó!


***

La Marièna la và in campagna
con al zàst lóng la cavdàgna,
quànd al sàul al tramuntarà
col zàst pén la turnarà.


***

Ogni mese ha la sua caratteristica (anche se mancavano Novembre e Dicembre… che mi sono permesso di aggiungere io tra parentesi!):

Al gràn fràdd ed Z’nèr,
al brótt tàmp ed Fevrèr,
al vànt ed Mèrz,
la gràn àqua d’Avréll,
él guàz ed Màz,
al bèl sàul ed Zóggn,
al gràn chèld ed Lóii,
el trài àquv d’Agàst,
la bóna frùta ed Setàmber,
al bàn vén d’Utàbber,
(él fóii sàcchi ed Nuvàmber,
la nàiv ed Giàmber):
int ògni màis la só gióssta stasàn
la vèl de pió che tótt l’ór ed Salomàn!


***

Un indovinello di Mario Bianconi:

In Paradìs ai é un parsótt
ch’in tàien una fàtta
tótti él vólt ch’ai àntra
un maré o una muiér ch’in sèppen bécch.

Fén al dé d’incù ai n’é stè taiè dàu fàtt: a chi éni tuchè?

-
Paolo Canè

Nessun commento: