martedì 30 dicembre 2008

AL SALVATÀG’ (n. 229)

"Él ló ch'l'à salvè al mi fangén?"
"Sé".
"Él própi ló ch'as è cazè int al fiómm e al l'à purtè só?"
"Sé, a sàn mé".
"Alàura, pósia savàir dùvv'l'é andè a finìr al só caplén?"

Nessun commento: