martedì 30 dicembre 2008

VIÀZ À NUIÒRK (n. 230)

Un maicàtt al dezìd ed fèr un viàz in America e al dìs con un só amìgh:
"Però ai ò un probléma: an so b'sa c'càrrer l'inglàis!"
"Bàn mó ch'sa dìt? Mi fradèl ai é stè l'àn pasè e l'à détt che in America i àn una làngua cumpàgn al bulgnàis, bàsta però c'càrrer adèsi".

Tótt cuntànt par la nutézzia, al maicàtt al partéss e l'arìva à l'areopórt ed Nuiòrk. Al ciàma un tàxi e al dìs:
"M-è à v-ré-vv and-èr à Br-òd-vài". E al taxésta: "S-ób-bit, ch'- al vé-ggn-a pùr-só" e vì ch'i vàn.

Par strè i tàchen a c'càrrer d'un mócc' ed qui, d'un albérgh, d'un ristorànt, d'ì negózi, infén che al maicàtt al dìs:
"Sél? Mé a v-én da-l'Am-zu-lè-ra!" e al taxésta: "Cum-bi-na-ziàn, mé à s-àn ed Sàn-Là-zer".
Alaùra al sèlta só dezìs al maicàtt: "Bàn mó alàura, s'à sàn tótt dù ed Bulàggna, smitàggn-la bàn ed c'càrrer l'inglàis!

Nessun commento: