giovedì 22 gennaio 2009

AL FRIGORÉFIR (n. 242)

"Sgnàur dutàur, ai ò un probléma: mì maré al cràdd d'èser un frigoréfir, al dórum tótta nót con la bàcca avérta e mé an riès brìsa a durmìr?"
"Parché, rànfel acsé fórt?"
"Brìsa parché al rànfa, mó i riusiréll ló a durmìr con una lusén-na sàmp'r impiè?".

Nessun commento: