mercoledì 11 marzo 2009

AL VIAZADÀUR (n. 253)

Un tèl pén ‘d baiùch, mó ignurànt ch’mé un càpp, al c’càrr di su viàz con un amìgh:

- “Si mìs fà a sàn stè in Germania…”
- “Ah sé? E dìm: cùm’érni el froilàin?”
- “Cus’éni?”
- “El dón!”
- “Ah, bèli, biànndi e èlti, mó quàter mis fà a sàn sté a Parìg’…”
- “Ah sé? E dìm: cum’érni el madmuasèl?”
- “Cus’éni?”
- “El dón!”
- “Ah, di gràn bì sprucaién, mó dàpp a sàn stè ànch a Làndra…”
- “E dìm: cùm’érni el mìss?”
- “Cus’éni?”
- “El dón!”
- “Ah, blén-ni, un pó pèra davànti e de drì, mó blén-ni. E, par finìr, al màis pasè a sàn stè in Egétt…”
- “Dìt dabàn? E del Piràmid cùs’am dìt?”
- “Ah, quàlli egli én tótti putèn!”.

Nessun commento: