giovedì 23 aprile 2009

I CRÀFEN (n. 271)

Un barésta als cunfìda con un amìgh:

"L'èter dé am sàn própi incazè: pànsa che ai vén dànter ón ch'al dìs: "Un cafà con un cràfen" - "I cràfen ai ò finé" a déggh mé e ló: "Bàn alàura ch'am dàga un capuzén con un crafèn" - "Ai ò apànna détt ch'ai ò finé i cràfen!" - "L'é listàss, al và bàn ànch un bichìr ed làt con un cràfen". An i ò pió vésst: a l'ò ciapè pr'ì stràz e a l'ò cazé fóra dal bàr!"

"T'è fàt bàn: mé s'ai éra in té ai cazèva drì ànch al cabarà d'i cràfen!".

Nessun commento: